Algemene Ledenvergadering OTC

Op maandag 11 februari om 20.00 uur vindt de ALV plaats in het OTC clubhuis. Alle leden hebben op 18 januari j.l. de uitnodiging voor de ALV gekregen op het e-mail adres wat bij de ledenadministratie bekend is. 
De ALV stukken zijn gepubliceerd en te vinden onder de knop in het hoofdmenu en na inloggen. 


Als u naar de ALV komt, graag zelf de stukken uitprinten en meenemen. Er zullen in het clubhuis geen stukken ter inzage liggen.

Agenda:

1.                  Opening door de voorzitter
2.                  Ingekomen stukken
3.                  Notulen ALV 5 februari 2018
4.                  Jaarverslag van de secretaris over 2018
5.                  Jaarverslag van de penningmeester over 2018
6.                  Verslag van de kascommissie over 2018
7.                  Benoeming kascommissie 2019
8.                  Begroting 2019
9.                  Vaststelling contributie 2019
10.                Statuten en huishoudelijk reglement
11.                Benoeming commissieleden
12.                (Her)Verkiezing bestuursleden
13.                Rondvraag
14.                Sluiting

Ad. 10. De herziene statuten en huishoudelijk reglement zijn hier in te zien
Ad. 12. Michiel de Haas en Jeanette Ozinga zullen als bestuurslid aftreden. Voor beide functies bestaat een vacature.

 

 

 

Nieuws overzicht