OTC Bestuur

OTC Bestuur 2024

Het bestuur van OTC is er voor alle leden en probeert op een zo transparant mogelijke wijze te communiceren. Dat betekent dat de bestuursleden altijd aan te spreken zijn op de aandachtsgebieden die zij beheren. Het bestuur vergadert regelmatig, waarin alle lopende zaken worden besproken en het beleid verder vorm wordt gegeven. Minimaal eenmaal per jaar vindt een ledenraadpleging plaats via de Algemene Leden Vergadering. 

Tijdens de ALV op 13 februari 2023 is het gehele bestuur - na 3 jaar zitting - in zijn geheel afgetreden (conform statuten/huishoudelijk reglement) en heeft zich ook herkiesbaar gesteld. 
Robert Blomsma heeft zijn functie neergelegd; Stefan Hovelynck is toegetreden tot het bestuur. Voor de herverkiezing van de overige 7 leden van het bestuur is schriftelijk gestemd. De aanwezige leden hebben unaniem gestemd voor herverkiezing van het bestuur. 

Tijdens de ALV op 26 februari 2024 hebben - na 4 jaar zitting - Katja Op de Coul & Robert Dicke hun functies neergelegd. Toegetreden tot het bestuur zijn Meike de Haas (jeugd) en Jonito Douwes Dekker (parkaangelegenheden, vice-voorzitter). De aanwezige leden hebben unaniem gestemd voor toetreding van de nieuwe bestuursleden. 

Fotobijschrift: voltallige OTC-bestuur in bijzijn van Wethouder Hilbert Bredemeijer t.g.v. 25e Lustrum OTC tijdens de OTC Dienstenveiling op 7 juni 2024: 
bovenste rij (staand): Philip de Bruijn, Hans Willinge (voorzitter), Renée van Schaik, Robbert Blij & Meike de Haas
onderste rij (zittend): Stefan Hovelynck, Jonito Douwes Dekker, Hilbert Bredemeijer (wethouder) & Désirée Boek

Het bestuur bestaat per 26 februari 2024 uit de volgende personen: 

Hans Willinge voorzitter
Jonito Douwes Dekker  vice-voorzitter, voorzitter parkaangelegenheden
Désirée Boek - Van Dijk    secretaris   
Renée van Schaik - Dassen    secretaris   
Robbert Blij    penningmeester   
Meike de Haas voorzitter jeugdcommissie  
Philip de Bruijn    voorzitter technische commissie (TC)
Stefan Hovelynck    voorzitter toernooien & bar

Het bestuur is bereikbaar via secretaris@oranje-tc.nl
De penningmeester is bereikbaar via penningmeester@oranje-tc.nl
De TC is bereikbaar via tc@oranje-tc.nl
De jeugdcommissie is bereikbaar via jeugd@oranje-tc.nl