Privacyverklaring OTC

Dit is de privacyverklaring van Oranje Tennis Club (OTC) gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409979. 

 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.    GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

 1. Lid wordt van OTC. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voorletter(s), voor- en achternaam), adres, telefoonnummers (vast en mobiel), e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, KNLTB-nummer, speelsterkte (enkel en dubbel), pasfoto.
 2. Donateur wordt van OTC. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voorletter(s), voor- en achternaam), adres, telefoonnummers (vast en mobiel), e-mailadres, geboortedatum.
 3. Sponsor wordt van OTC. Het gaat dan om de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon (voor- en achternaam), e-mailadres, telefoonnummer.
 4. Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel speelsterkte.
 5. Via het contactformulier contact met ons opneemt. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam en e-mailadres.
 6. Onze website bezoekt. Het gaat dan om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens.

1.2  Wij verwerken de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor: 

 1. Het effectueren van het lidmaatschap.
 2. Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden, oud-leden, donateurs en sponsoren van OTC.
 3. Het versturen van nieuwsbrieven.
 4. Het publiceren van de ledenlijst op het afgeschermde gedeelte van de website.
 5. Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.
 6. Het verstrekken van door u gevraagde informatie.
 7. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

2.    INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

OTC biedt u de mogelijkheid tot inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt zijn en daarnaast de mogelijkheid om deze te wijzigen en de privacy instellingen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens aan te passen via Persoonlijke data. U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@oranje-tc.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
 4. bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

3.    BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.    DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens aan de KNLTB.

4.1  De KNLTB gebruikt de gegevens voor het lidmaatschap van de KNLTB wat u automatisch aangaat door het aangaan van het lidmaatschap van de Oranje Tennis Club. Het gaat om de volgende gegevens: naam (voorletter(s), voor- en achternaam), adres, telefoonnummers (vast en mobiel), e-mailadres, geboortedatum, geslacht, startdatum lidmaatschap, eind lidmaatschap, KNLTB-nummer, speelsterke (enkel en dubbel), pasfoto. Voor de privacyverklaring van de KNLTB verwijzen wij u naar de website van de KNLTB.
4.2  Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website of via beeldschermen in het clubhuis, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 

5.    BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.    WEBSITE

De OTC website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van OTC. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid. OTC raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

7.    WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.