Vergunningsaanvraag verlichting banen 1 t/m 4

Update 29 oktober 2021: Medio 2021 hebben wij de leden geïnformeerd over de ingediende aanvraag van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichting op de banen 1 t/m 4. Bij deze informeren wij jullie over de voortgang. Onze aanvraag is in goede orde ontvangen en in behandeling. Er is regelmatig contact met de behandelend gemeenteambtenaar, die ons overigens zeer ter wille is, maar het proces helaas niet kan versnellen. Onze aanvraag bestaat uit 2 delen. Enerzijds betreft het de bouwvergunning voor de masten, anderzijds betreft het de Flora en Fauna wetgeving. Alvorens de gemeente de bouwvergunning in behandeling kan nemen moet de Omgevingsdienst Haaglanden eerst een uitspraak doen over de volledigheid van ons dossier en advies geven t.b.v. de Flora en Fauna wetgeving. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft een achterstand die is opgelopen naar ongeveer 6 maanden, mede veroorzaakt door de aangescherpte wetgeving rondom stikstof. De verwachting is dat de vergunning niet voor begin 2022 wordt verleend. Wij hadden graag positiever nieuws gebracht, maar hopen hiermee in ieder geval op dit moment eventuele onduidelijkheden te hebben weggenomen. Mochten er hierover nog vragen zijn dan kunnen jullie je te allen tijde wenden tot het bestuur of een mail sturen naar secretaris@oranje-tc.nl.
+ +

Update 16 juni 2021: Op 15 juni jl. is de omgevingsvergunning t.b.v. het plaatsen van de verlichting op de banen 1 t/m 4 van OTC aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Na uitgebreid onderzoek naar de effecten van de te plaatsen ledverlichting op direct omwonenden (lichthinderonderzoek) alsmede de flora en fauna (ecologisch onderzoek), in het bijzonder vleermuizen, is geconstateerd dat, met de juiste aanpassingen op advies van de ecoloog, de verlichting geen extra hinder zal opleveren. De verlichting wordt zodanig geplaatst en afgesteld dat er zo min mogelijk strooilicht buiten de banen valt. Daarbij zorgen aan te brengen lichtkappen op de armaturen voor minimaal omgevingslicht. Het plaatsen van een (tijdelijk) groen doek op het hek achter de banen 3 en 4 aan de Van Zaeckstraat voorkomt lichtval op de groenstrook. Er wordt geen groen verwijderd en overlast aan de Van Zaeckstraat wordt voorkomen door alle materialen via de van Hogenhoucklaan en Park WW te laten aanleveren. De verwachting is dat, na het verlenen van de vergunning, de werkzaamheden medio oktober 2021 starten en ongeveer 1 week in beslag nemen. Daarna wordt de verlichting in gebruik genomen binnen de reeds afgesproken uren (tot 23.00 uur). Het bestuur van OTC hoopt de direct belanghebbenden hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht dit niet zo zijn, dan zijn wij uiteraard bereid om nadere toelichting te geven. U kunt dit kenbaar maken via secretaris@oranje-tc.nl 
+ + 
Update 22 april 2021: Recentelijk hebben wij het vereiste ecologische onderzoek laten uitvoeren. De uitslag hiervan is dat de flora en fauna in het mooie groen tussen de Van Zaeckstraat en baan 3 & 4 geen hinder zal ondervinden van de aan te brengen verlichting. Wel moeten wij het licht dat aan de rand van het speelveld (grond) valt beperken zodat er zo min mogelijk verstoring kan optreden in de vliegroute van eventuele vleermuizen. Vanzelfsprekend wordt dit met de verlichtingsleverancier en de aan ons toegewezen ecoloog opgepakt zodat OTC voldoet aan de verplichtingen conform de Wet Natuurbehoud. Met dit rapport gaan wij de volgende stap zetten en de Vergunningsaanvraag weer activeren. Wij houden iedereen op de hoogte van het vervolg.
+ + 
Update 2 maart 2021: Inmiddels zijn wij in het bezit van diverse offertes en in gesprek met leveranciers. Ook krijgt het financiële plaatje vorm. Daarnaast is eind 2020 de vergunningsaanvraag bij de gemeente Den Haag gestart. Naast de omgevingsvergunning dienen wij ook, in het kader van de Wet Natuurbehoud (2017), een rapport te overleggen over de effecten van de verlichting op Flora en Fauna en dan in het bijzonder de effecten op de leefomstandigheden van eventueel aanwezige vleermuizen. In afwachting van dit onderzoek staat de vergunning on hold. Op de website van de gemeente Den haag staat dat deze is afgewezen. Dat is echter niet geheel juist, zodra de rapporten binnen zijn, gaan we nl. verder met de aanvraag. Binnenkort laten wij een lichthinderonderzoek uitvoeren en kan aan de hand van dat onderzoek bepaald worden of er überhaupt effect is op vleermuizen. De uitslag van dat rapport geeft de verdere koers aan. Het dossier wordt zodra mogelijk tijdens een bijzondere ledenvergadering later in 2021 behandeld.
+ +
Update 18 december 2020: Medio december heeft OTC de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Den Haag, waarvan op 17 december jl. de ontvangst is bevestigd.
+ + 
OTC heeft leden en omwonenden* heden, zondag 11 oktober 2020, geïnformeerd over het voornemen om een vergunning aan te vragen voor verlichting op de banen 1 t/m 4. *Directe omwonenden Oranje Tennis Club: Van Zaeckstraat (63-99), Van Alkemadelaan (88-116) en Van Drenckwaertstraat.
Anno 2020 is de verlichting voor sportvelden enorm verbeterd. Zowel de intensiteit van het licht (wedstrijd-/trainingsverlichting) als de lichtbundel zijn beter doseerbaar. Hierdoor kan overlast voor de omgeving worden geminimaliseerd en is het daarbij ook nog eens kostenbesparend. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om lichthinder maximaal te beperken en laten wij ons, bij de keuze voor type verlichting, op voorhand goed informeren over overlast-beperkende maatregelen. Daarnaast nemen wij de algemene regelgeving rondom lichthinder in acht.
Mochten eigen leden e/o omwonenden vanuit hun eigen ervaring of anderszins ons kunnen voorlichten op het gebied van verlichting, dan zijn wij uiteraard zeer geïnteresseerd.
Verdere voortgang communiceren wij voor omwonenden via een speciale besloten facebookpagina: ‘Verlichting OTC’, https://www.facebook.com/groups/350460896191559
Geïnteresseerden dienen hiervoor een eigen Facebook-account te hebben en kunnen verzoeken om lid te worden via deze link. 
Onze eigen leden houden wij op de hoogte met updates in onze nieuwsbrieven en via deze pagina. 
Op dit moment kan nog geen realistische termijn worden opgeven voor de daadwerkelijke uitvoering. Dit hangt af van het gehele verloop van het proces, de snelheid van de procedure-aanvraag en de medewerking van de omwonenden. 

Nieuws Overzicht